اخبار
.

جلسه دفاع از عناوین آموزشی ارائه شده جهت سال 1400

1399/10/24 چهارشنبه

جلسه دفاع از عناوین آموزشی ارائه شده جهت سال 1400 در دو زمانبندی مختلف به شرح ذیل برگزار گردید:

سه شنبه، مورخ 23/10/99 : بیمارستان آیت الله طالقانی، بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان والیعصر خرمشهر، بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان، بیمارستان حضرت زینب اروندکنار،  اداره پرستاری، معاونت درمان، فوریت های پزشکی

چهارشنبه 24/10/99: معاونت بهداشت، مرکز بهداشت آبادان، شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، شبکه بهداشت و درمان شادگان