اخبار
.

جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

1399/10/6 شنبه

جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

در مورخه 1399/09/26 جلسه ارتقا رتبه و طبقه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با حضور کارشناس این شبکه و مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری برگزار گردید.


دانشکده علوم پزشکی آبادان

 
كلمات كليدی :شبکه بهداشت و درمان خرمشهر