اخبار
.

جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی

1400/3/22 شنبه

اولین جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی برگزار گردید

اولین جلسه بررسی تشکیلات پیشنهادی ستاد معاونت بهداشتی، با توجه به ارتقا دانشکده به "دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان" در تاریخ 1400/03/12 ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع و با حضور معاون محترم این معاونت، سرپرست محترم معاونت بهداشتی، رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری، مدیر شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی و کارشناسان مهندسی سازمان برگزار گردید.

دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 
كلمات كليدی :تشکیلات سازمانیمعاونت بهداشتیگروه توسعه سازمان و تحول اداری