اخبار
.

برگزاری کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل قراردادی ستاد دانشکده

1399/4/4 چهارشنبه

کمیته مهندسی مشاغل در خصوص ارتقا طبقه و رتبه پرسنل قراردادی ستاد دانشکده، در تاریخ 3 و4 تیرماه 99 با حضور کارشناسان مربوطه در گروه توسعه سازمان و تحول اداری برگزار گردید

دانشکده علوم پزشکی آبادان