اخبار
.

جلسه مدیریت استراتژیک دانشکده علوم پزشکی آبادان

1398/8/22 چهارشنبه

جلسه مدیریت استراتژیک دانشکده علوم پزشکی آبادان، با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه، در دفتر معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی ستاد برگزار گردید

دانشکده علوم پزشکی آبادان