اخبار
.

پیشنهاد دهندگان فعال سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سال 98 معرفی شدند

1399/2/3 چهارشنبه

بعد از بررسی پیشنهادات سال 1398 توسط دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، پیشنهاد دهندگان فعال سال 98 در واحدهای ستادی و تابعه مشخص شدند. لازم به ذکر است، پیشنهاد دهندگان فعال، براساس تعداد پیشنهاد (بیش از 3 پیشنهاد ثبت شده) و همچنین کیفیت پیشنهادات معرفی شده اند. گروه توسعه سازمان و تحول اداری، ضمن تشکر از همکاران معرفی شده، از کلیه مدیران و پرسنل درخواست دارد تا در سال 99 نیز در سامانه حضور فعال داشته باشند

دانشکده علوم پزشکی آبادان


 
فايل های مربوطه :پيشنهاد دهندگان فعال سال 1398.pdf214.879 KB