اخبار
.

تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1400/3/22 شنبه

جلسه تعیین نقشه راه و بررسی تشکیلات ستادی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خرداد ماه 1400 برگزار گردید

در مورخه 1400/03/16 جلسه تعیین نقشه راه دانشگاه و بررسی تشکیلات ستادی معاونت های درمان، غذا و دارو، آموزشی و تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در محل دفتر معاونت توسعه این دانشگاه برگزار شد. با توجه به ارتقا دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه‌ این جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، معاونین درمان، آموزشی و تحقیقات، دانشجویی فرهنگی، غذا و دارو، مدیران مربوطه، رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناس مهندسی سازمان در محل دفتر این معاونت برگزار گردید.

دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 
كلمات كليدی :تشکیلات ستادیدانشگاه علوم پزشکی آبادان