شنبه 27 شهریور 1400  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد آموزش و توسعه مدیران و کارکنان.

1. اجرای دقیق و کامل نظام جامع آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان
2. بررسی و تایید نیازهای آموزشی دانشگاه براساس تحلیل سازمان، واحد، شغل و فرد
3. نظارت مستمر بر اجرا، برگزاری دوره ها، آزمون و ارزشیابی دوره ها در واحدهای تابعه
4. بررسی و تایید گواهینامه آموزشی کارکنان به منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه و ...)
5. بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت دوره های آموزشی و تهیه بانک مدرسین
6. تدوین پیشنهاد شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه های آموزش  و توانمندسازی و نظارت بر حسن اجرای آنها