شنبه 27 شهریور 1400  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد مهندسی سازمان.

  1. تشکیل جلسه در خصوص اعمال مدارک تحصیلی، احتساب سنوت خدمتی، اعمال امتیازات ایثارگری و انتصابات
  2. بررسی مدارک و شرایط احراز متقاضیان قرارداد کار معین
  3. راهنمایی کارکنان دانشکده در خصوص احقاق حقوق قانونی بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود
  4. اجاری قانون مدیریت خدمات کشوری
  5. همکاری با مرکز توسعه مديريت تحول اداري وزارت متبوع در راستای تنظیم آیین نامه ها و بخش نامه ها
  6. شرکت در کلاس های آموزشی، سمینارها و همایش ها برگزار شده در حوزه فعالیت واحد