شنبه 27 شهریور 1400  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد مهندسی مشاغل.

  1. بررسی مدارک ارسال شده از سوی متقاضیان جهت احتساب سوابق و تغییر رتبه پرسنل
  2. بررسی احکام پرسنلی کارکنان جهت مطابقت با تشکلات دانشکده
  3. پیگیری تغییرات ساختاری مصوب شده از مقامات مربوطه
  4. تلاش در راستای پیاده سازی الزامات طبقه بندی مشاغل و ارائه راهکارهای پیشنهادی به سازمان امور اداری و استخدامی
  5. ارسال صورتجلسات کمیته های برگزار گردیده و مصوبات آن به واحدهای زیرمجموعه
  6. همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی در راستای تنظیم آیین نامه ها و بخش نامه ها