شنبه 27 شهریور 1400  

فرایندها

فرایندهای واحد تحول اداری.

برخی از فرایندهای این واحد به شرح زیر می باشد:


دانشکده علوم پزشکی آبادان