شنبه 27 شهریور 1400  

فایل های آموزشی

راهنمای سامانه مدیریت دانش.

برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی آبادان.

آموزش فرایندنویسی با فرمت BPMN.

فایل های آموزشی نحوه تدوین فرایندهای واحد بر اساس فرمت BPMN بارگذاری گردید.
 

دانشکده علوم پزشکی آبادان