شنبه 27 شهریور 1400  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد تحول اداری.

1. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشکده
2. برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشکده
3. برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عمیاتی در سطح دانشکده
4. استقرار و توسعه نظام مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشکده
5. مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط
6. تعیین و پیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها، رویه ها و فرایندهی انجام کار در واحدها به شورای تحول اداری دانشکده به منظور  ارتقا بهره وری
7. نظارت ر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری