شنبه 27 شهریور 1400  

معرفی

رییس توسعه سازمان و تحول اداری.

نام و نام خانوادگی: روح الله ارست

سمت: رییس گروه توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک

شماره تماس: 06153384033    داخلی: 2165

سوابق اجرایی:
رییس داروخانه شبانه روزی خرمشهر
مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت خرمشهر
رییس امور مالی دانشکده پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان

رییس امور مالی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیر خدمات پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی آبادان

دبیر کمیته واگذاری دانشکده علوم پزشکی آبادان
عضو کمیته استراتژیک دانشکده علوم پزشکی آبادان

عضو کمیته HSR معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی آبادان
مسئول پایش برنامه عملیاتی سامانه HOP معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی آبادان

دبیر کارگروه توسعه مدیریت
عضو کمیته اعتباربخشی موسسه ای دانشکده علوم پزشکی آبادان