1394/2/30 چهارشنبه

شرح وظایف واحد آموزش و توسعه مدیران و کارکنان

1-انجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه
2-
مطالعه وبررسی روشهای تامین منابع و ارتقای بهره وری در زمینه انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان
3-
مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی وکیفی آموزشهای بدو وحین خدمت کارکنان
4-تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه
5-
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های لازم
6-مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحدهای تابعه
7-برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش،بینش و مهارتهای آنان
8-برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از کارکنان در سطح دانشکده
9-برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی کارکنان
10-
شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
11-نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاری
12-
برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
13-نظارت بر تشکیل پرونده آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آنها
14-بررسی و تایید مزایای آموزشی مترتب بر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان طبق ضوابط و مقررات
15-نظارت بر صدور شناسنامه های سالیانه آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاری
 


تعداد بازديد اين صفحه: 4866
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61398934 تعداد بازديد زيرپورتال: 1461434 اين زيرپورتال امروز: 1475 سایت در امروز: 40326 اين صفحه امروز: 1